Project description Choose a text from the list Meet LiTgloss participants Help
Main text Read some basic information For further reading
 

"Tale of Kieu" (excerpt), by Du
annotated by ...

recording  Trăm năm trong cơi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn ḷng.
Lạ ǵ bỉ sắc tư­ phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong t́nh cổ lục c̣n truyền sử xanh.
Rằng: Năm Gia-tĩnh triều Minh,
Bốn phương phẳng lặng hai kinh chữ vàng.
Có nhà viên ngoại họ Vương,
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung.
Một trai con thứ rốt ḷng,
Vương Quan là chữ nối ḍng nho gia.
Đầu ḷng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ m­ười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua n­ước tóc tuyết nh­ường mầu da.
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn.
Làn thu thủy nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiêng n­ước nghiêng thành,
Sắc đành đ̣i một tài đành họa hai.
Thông minh vốn sẵn tính trời,
Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm.
Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.
Khúc nhà tay lựa nên xoang,
Một thiên Bạc mệnh lại càng năo nhân.
Phong lư­u rất mực hồng quần,
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
Êm đềm tr­ướng rủ màn che,
T­ường đông ong bướm đi về mặc ai.
Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đă ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.
Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Dập d́u tài tử giai nhân,
Ngựa xe như­ nước áo quần như­ nêm.
Ngổn ngang g̣ đống kéo lên,
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.
Tà tà bóng ngả về tây,
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
Bước dần theo ngọn tiểu khê,
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
Nao nao ḍng n­ước uốn quanh,
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
Sè sè nấm đất bên đ­ường,
Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
Rằng: Sao trong tiết Thanh minh,
Mà đây hương khói vắng tanh thế này?
V­ương Quan mới dẫn gần xa:
Đạm Tiên nàng ấy xư­a là ca nhi.
Nổi danh tài sắc một th́,
Xôn xao ngoài cửa hiếm ǵ yến anh.
Kiếp hồng nhan có mong manh,
Nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương.
Có ng­ười khách ở viễn phương,
Xa nghe cũng nức tiếng nàng t́m chơi.
Thuyền t́nh vừa ghé tới nơi,
Th́ đà trâm gẫy b́nh rơi bao giờ!
Buồng không lặng ngắt như­ tờ,
Dấu xe ngựa đă rêu lờ mờ xanh.
Khóc than khôn xiết sự t́nh,
Khéo vô duyên bấy là ḿnh với ta!
Đă không duyên tr­ước chẳng mà,
Th́ chi chút ­ước gọi là duyên sau.
Sắm sanh nếp tử xe châu,
Bụi hồng một nấm mặc dầu cỏ hoa.
Trải bao thỏ lặn ác tà,
Ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm!
Ḷng đâu sẵn mối thương tâm,
Thoắt nghe Kiều đă đầm đầm châu sa:
Đau đớn thay phận đàn bà!
Lời rằng bặc mệnh cũng là lời chung.
Phũ phàng chi bấy hóa công!
Ngày xanh ṃn mỏi má hồng phôi pha.
Sống làm vợ khắp ng­ười ta,
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng!
Nào ng­ười phượng chạ loan chung,
Nào ng­ười tiếc lục tham hồng là ai?
Đă không kẻ đoái người hoài,
Sẵn đây ta kiếm mồt vài nén hương.
Gọi là gặp gỡ giữa đường,
Họa là ng­ười dưới suối vàng biết cho.
Lầm dầm khấn vái nhỏ to,
Sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra.
Một vùng cỏ áy bóng tà,
Gió hiu hiu thôi một vài bông lau.
Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.
Lại càng mê mẩn tâm thân,
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.
Lại càng ủ dột nét hoa,
Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài.
Vân rằng: Chị cũng nực c­ười,
Khéo dư­ nước mắt khóc người đời x­a!
Rằng: Hồng nhan tự ngh́n x­a,
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.
Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
Thấy ng­ười nằm đó biết sau thế nào?
Quan rằng: Chị nói hay sao,
Một lời là một vận vào khó nghe!
Ở đây âm khí nặng nề,
Bóng chiều đă ngả dặm về c̣n xa.
Kiều rằng: Những đấng tài hoa,
Thác là thể phách c̣n là tinh anh,
Dễ hay t́nh lại gặp t́nh,
Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ!
Một lời nói chửa kịp thư­a,
Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.
Ào ào đổ lục rung cây,
Ở trong d­ường có hương bay ít nhiều.
Đè chừng ngọn gió lần theo,
Dấu giày từng b­ước in rêu rành rành.
Mặt nh́n ai nấy đều kinh,
Nàng rằng: Này thực tinh thành chẳng xa
Hũu t́nh ta lại gặp ta,
Chớ nề u hiển mới là chị em.
Đă ḷng hiển hiện cho xem,
Tạ ḷng nàng lại nối thêm vài lời.
Ḷng thơ lai láng bồi hồi,
Gốc cây lại vạch một bài cổ thi.
Dùng dằng nửa ở nửa về,
Nhạc vàng đâu đă tiếng nghe gần gần.